حسینیه و موقوفه های زائرپذیر

حسینیه زائرسرای فاطمیه بسیجیان

حسینیه زائرسرای طوبی

حسینیه زائرسرای سیده النساء

حسینیه زائرسرای سرایانی ها

حسینیه زائرسرای قزوینی ها

حسینیه زائرسرای فاطمیه شیرازی ها

حسینیه زائرسرای شمیم هشت بهشت

حسینیه زائرسرای سیّد الشهدا (ع)

حسینیه زائرسرای اقلید فارس

حسینیه زائرسرای ابوالفضل سبزواری ها

حسینیه زائرسرای ابوالفضل ارسک

حسینیه زائرسرای اباصالح المهدی

حسینیه زائرسرای بوشهر

حسینیه زائرسرای بجنوردی ها

حسینیه زائرسرای آرانی ها

حسینیه زائرسرای امام جواد (علیه السلام)

حسینیه زائرسرای حسین آباد کالپوش

حسینیه زائرسرای پورپونه

حسینیه زائرسرای بیت الزهرا

حسینیه زائرسرای بیت الرضا

حسینیه زائرسرای ریحانه النبی

حسینیه زائرسرای خیریه انصارالرضا

حسینیه زائرسرای خیریه الزهرا(س) نرجس

حسینیه زائرسرای خاوری ها

حسینیه زائرسرای محمدیه بروجن

حسینیه زائرسرای محبان الزهرا پاچنار

حسینیه زائرسرای کاظمینی ها

حسینیه زائرسرای زرند کرمان

حسینیه زائرسرای یثربی

حسینیه زائرسرای نجمیه

حسینیه زائرسرای مکتب الزهرا قزوین

حسینیه زائرسرای مرکز اسلامی غرب کشور