پروژه های موسسات و سازمان های عام المنفعه

زائرسرای کرامت

زائرسرای صادقیه

زائرسرای بهزیستی

زائرسرای آفتاب ولایت

زائرسرای مهرالرضا