حسینیه زائر سرای نجمیه

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
83
ظرفیت اقامتی (تخت)
7
تعداد طبقات
1802
زیربنا(متر مربع)
536
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :32236198

آدرس : محله سرشور-سرشور10-بن بست اول سمت راست

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

آقای خلیفی