مشارکت از طریق کمک های غیرنقدی

در این بخش شما میتوانید با تکمیل فرم ذیل نوع و میزان کمک های غیرنقدی خود را برای احداث زائرسراهای ارزان قیمت مد نظر اعلام فرمائید . پس از تکمیل فرم مذکور با شما تماس خواهند گرفت و نسبت به چگونگی انتقال و یا اخذ کمک های غیر نقدی شما هماهنگی به عمل خواهند آورد.