طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

بازدید مدیرعامل بنیاد مرکزی از زائر سرا های ارزان قیمت در حال ساخت و نزدیک به بهره برداری